Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of van het bestuur te maken hebben. De medezeggenschapsraad bestaat uit 4 leden. Een oudergeleding (2) en een personeelsgeleding (2).

Voor inlichtingen over de MR kunt u terecht bij Ingrid Tol (voorzitter). De leden van de MR worden benoemd na verkiezingen. De directeur van de school kan gevraagd worden om toelichting te geven over bepaalde zaken. Het overleg met het bestuur is voor de Alkmaarse openbare scholen georganiseerd in de vorm van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR wordt vanuit onze school bezocht door een afgevaardigde van de ouders/verzorgers en een afgevaardigde van de leerkrachten. In de GMR komen onderwerpen ter sprake die voor alle openbare scholen van toepassing zijn zoals bijvoorbeeld vakanties en personeelsbeleid.